Provozní řád půjčovny

Provozovatelem půjčovny je:

PEIP LIGHTING s.r.o., se sídlem Veselá 111, Zašová, 756 51, IČ: 28643178, DIČ: CZ28643178, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 36409 (dále jen „pronajímatel“).

Tento provozní řád je nedílnou součástí nájemní smlouvy dle § 2201 a násl. a § 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi pronajímatelem a zákazníkem (dále jen „nájemce“).

1. Zapůjčení předmětu nájmu, povinnosti před převzetím

1.1  Před předáním předmětu nájmu s příslušenstvím a doplňky (dále také jen „předmět“) nájemci je nájemce povinen:
- zaplatit nájemné a zálohu ve výši dle Ceníku pronájmu; a
- předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas či jiný doklad, např. řidičský průkaz).
1.2. Nájemcem může být pouze osoba starší 18 let.
1.3. Nájemce je povinen ověřit si technický stav předmětu před převzetím a vždy před začátkem jízdy.
1.4. Prohlásí-li nájemce, že je v jízdě na elektrokotle začátečníkem, pronajímatel ho při předání předmětu seznámí se základními principy ovládání a správnou technikou jízdy, jinak se má za to, že nájemce je plně způsobilý k bezpečnému užívání předmětu.
1.5. Nájemce je povinen seznámit se s právními předpisy upravujícími provoz na pozemních komunikacích a bezvýhradně se jimi řídit a jejich znalost a dodržování zajistit také u všech osob, kterým užívání předmětu umožní.

2. Práva a povinnosti po dobu nájmu

2.1. Pronajímatel se zavazuje předat nájemci předmět ve stavu způsobilém pro řádné užití.
2.2. Pronajímatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě užívání předmětu v rozporu s účelem nájmu nebo v rozporu s Provozním řádem půjčovny; odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody a na zaplacení smluvní pokuty.
2.3. Nájemce je oprávněn užívat předmět v souladu s účelem nájmu a po dobu nájmu. Nájemce bere na vědomí, že předmět nájmu je určena pro jízdu po asfaltových komunikacích, případně po zpevněných lesních nebo polních cestách. Nájemce je povinen přizpůsobit jízdu místním podmínkám a terénu, technickému stavu
komunikace a předmětu nájmu, svým schopnostem a fyzickým možnostem, povětrnostním vlivům a ostatním účastníkům provozu. Elektrokolo je určeno pro převoz pouze jedné osoby.
2.4. Během užívání předmětu nájmu je zakázáno požívat alkoholické nápoje, omamné látky a kouřit. Nájemce je povinen zajistit, že osoby pod vlivem alkoholu nebo omamných látek nebudou předmět nájmu užívat.
2.5. Podnájem předmětu se zakazuje.
2.6. Nájemce se zavazuje dodržovat všechny podmínky stanovené Provozním řádem půjčovny a obecně závaznými právními předpisy a zajistit totéž i ve vztahu k uživatelům, kterým umožní užití elektrokola.
2.7. Osoby mladší 18 let jsou ze zákona povinny užívat při jízdě správně uchycenou cyklistickou přilbu.
2.8. Nájemce je povinen vrátit předmět ve stejném stavu jako při převzetí s přihlédnutím k běžnému opotřebení.
2.9. V případě doby nájmu určené podle dní je nájemce povinen vrátit předmět nájmu nejpozději do konce provozní doby půjčovny v příslušný den. Předčasné vrácení předmětu nezakládá právo na slevu z nájemného.
2.10. Dojde-li k domluvenému prodloužení doby nájmu nebo opožděnému vrácení předmětu, dojde tím i k navýšení částky nájemného podle Ceníku pronájmu. Při opožděném vrácení předmětu je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci navíc také poplatek za pozdní vrácení ve výši 500 Kč. Nájemce je povinen doplatit příslušnou částku nejpozději při vrácení předmětu, případně může být uhrazena ze zálohy.
2.11. Viditelné nečistoty, především nalepené kusy bahna, je nájemce povinen před vrácením očistit. Pokud nebude předmět vrácen čistý, je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci poplatek 100 Kč.

  1. Předcházení škodám, odpovědnost za škodu

 3.1. Nájemce je povinen chránit předmět před poškozením, ztrátou, zničením či krádeží, vrátit předmět do skončení doby trvání nájmu a v případě poškození předmětu poskytnout při vrácení předmětu zálohu na pokrytí nákladů oprav, zjistí-li pronajímatel škodu, jejíž výše pravděpodobně přesáhne vratnou zálohu zaplacenou při podpisu nájemní smlouvy.
3.2. Při úmyslu vzdálení se od předmětu je nájemce povinen zastavit na bezpečném místě, ze kterého nebude omezovat ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, a zabezpečit předmět proti odcizení prostřednictvím zámku.
3.3. V případě nehody nebo jiné události s následkem poškození, zničení, odcizení nebo ztráty předmětu, škody na majetku nebo na zdraví třetích osob nájemce neprodleně informuje pronajímatele na tel.: 775 223 865 (777 223 865) a v případě odcizení předmětu nebo nehody se vznikem škody na majetku nebo na zdraví třetích osob taktéž Policii ČR na tel.: 158.
3.4. Nájemce je povinen uhradit v plné výši náklady (včetně veškerých škod vzniklých pronajímateli), které nebyly pokryty zálohou, a to v plné výši nejpozději do deseti dnů po obdržení vyúčtování od pronajímatele, a to i v případě poškození, zničení, odcizení nebo ztráty předmětu. Při ztrátě či odcizení hradí nájemce plnou cenu uvedenou v Ceníku pronájmu.
3.5. Poplatky pro případ ztráty či poškození součásti pronajatého vybavení stanovené v Ceníku pronájmu jsou paušálně stanovenými minimálními náklady pronajímatele. Úhradou poplatku za ztrátu či poškození součásti pronajatého vybavení se nájemce nezbavuje povinnosti nahradit pronajímateli škodu přesahující výši tohoto poplatku.
3.6. Pronajímatel je oprávněn použít zálohy na úhradu jemu vzniklé škody, smluvní pokuty, jakož i dalších pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci; pronajímatel je ve vztahu k jednomu elektrokolu oprávněn užít veškeré zálohy složené jedním nájemcem. Zbylou částku záloh pronajímatel vrátí nájemci.

4. Práva z vad

4.1. Pronajímatel neodpovídá za vadu, o které v době uzavření nájemní smlouvy strany věděly a která nebrání užívání věci.
4.2. Při zjištění vady v průběhu doby nájmu je nájemce povinen okamžitě přerušit jízdu a oznámit vadu pronajímateli. Nájemce je povinen dopravit předmět nájmu do provozovny pronajímatele za účelem opravy.
4.3. Ukáže-li se během nájmu potřeba provést nezbytnou opravu věci, kterou nelze odložit na dobu po skončení nájmu, musí ji nájemce strpět, i když mu provedení opravy způsobí obtíže nebo omezí užívání věci.
4.4. Lze-li očekávat, že oprava vzhledem k době nájmu bude trvat nepřiměřeně dlouhou dobu, má nájemce právo na výměnu vadného předmětu za jiný bezvadný předmět, a není-li to možné, na slevu z nájemného podle doby opravy, nebo na prodloužení doby nájmu o dobu opravy.
4.5. Oznámí-li nájemce řádně a včas pronajímateli vadu věci, kterou má pronajímatel odstranit, a neodstraní-li pronajímatel vadu bez zbytečného odkladu ani neposkytne náhradní předmět podle odst. 4.4., takže nájemce může věc užívat jen s obtížemi, má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného nebo může provést opravu také sám (pouze ve značkovém servisu) a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Ztěžuje-li však vada zásadním způsobem užívání, nebo znemožňuje-li zcela užívání, má nájemce právo na prominutí nájemného nebo může nájem vypovědět bez výpovědní doby a požadovat vrácení odpovídající části nájemného.
4.6. Nájemci nevznikají práva z vad, pokud jde o poškození předmětu v důsledku porušení povinností nájemce. V takovém případě vzniká pronajímateli právo odstoupit od smlouvy podle odst. 2.2. tohoto Provozního řádu půjčovny.
4.7. Práva z vadného plnění může nájemce uplatňovat osobně v provozovně Penzion Na Fojtství, Veselá 6, Zašová, 756 51 nebo písemně na adrese sídla pronajímatele.

5. Závěrečné informace

5.1. Provozní řád půjčovny je k nahlédnutí v provozovně Penzion Na Fojtství, Veselá 6, Zašová, 756 51 a je přiložen ke každé nájemní smlouvě.
5.2. Tento Provozní řád půjčovny nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2021.