Ubytovací řád

Ubytovací řád platný od 1. 11. 2023

Ubytování Penzion Na Fojtství, Veselá 6, Zašová

 1. Ubytování nově přijíždějících hostů probíhá od 15:00 do 20:00 hod. V jinou dobu mohou být hosté ubytováni po předchozí domluvě.
 2. Ubytovací zařízení nebude ubytovávat hosty evidentně ovlivněné alkoholem a psychotropními látkami!
 3. V ubytovacím zařízení se hosté řádně zaevidují. Za tímto účelem host ihned po příjezdu předloží provozovateli občanský nebo jiný platný průkaz totožnosti. Na základě tohoto průkazu bude host zapsán do ubytovací knihy. V případě, že se jedná o cizince, má ubytovací zařízení povinnost nahlásit hosta na cizinecké policii a vyžádat si jeho podpis.
 4. Po zaplacení za ubytování dle platného ceníku ubytování a řádné evidenci totožnosti obdrží klíč od daného apartmánu.
 5. Ubytovatel je povinen předat hostu prostory jemu k ubytování vyhrazené ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zaručí mu nerušený výkon jeho práv s ubytováním spojených.
 6. Opuštění pokoje je stanoveno do 10:00 hod. posledního dne ubytování. V případě, že host pokoj do stanovené doby neuvolní, ani si s majitelem nedomluví jinou eventuální dobu odjezdu, může ubytovatel hostu započítat další den ubytování.
 7. Požádá-li host o prodloužení pobytu, může mu být pobyt prodloužen, pokud je volná kapacita některého z apartmánů ubytovacího zařízení.
 8. Kontakt s provozovatelem/ubytovatelem je umožněn na telefonním čísle: +420 775 223 865 nebo +420 777 223 865.
 9. Ubytovaní hosté mají v celém objektu penzionu k dispozici bezdrátové připojení k internetu.
 10. Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními nemocemi!
 11. V objektu ubytovacího zřízení je přísně zakázáno přemisťovat vybavení, provádět opravy a zasahovat do elektrické sítě vč. elektrických zásuvek a provádět jiné instalace.
 12. V objektu ubytovacího zařízení není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou spotřebičů, sloužících k osobní hygieně a notebooků.
 13. Ve všech prostorách ubytovacího zařízení platí přísný zákaz kouření, při jeho porušení si provozovatel vyhrazuje právo na pokutu 1.000,- Kč, při opakovaném porušení si provozovatel vyhrazuje právo na okamžité ukončení pobytu zákazníka bez jakékoliv náhrady či kompenzace. Uhrazená cena za pobyt propadá ve prospěch provozovatele. Prostory vyhrazené pro kuřáky jsou: venkovní terasa.
 14. V celém objektu je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm. Rozdělávání ohně v kamnech ve společenské místnosti je možné pouze na základě domluvy s provozovatelem. Rozdělávání malého ohně za účelem opékání je povoleno pouze na ohništi umístěném na zahradě penzionu po předchozí domluvě s provozovatelem. Po skončení je nutné, aby host oheň řádně uhasil.
 15. Ubytovatel neručí za věci vnesené hostem do penzionu a za škodu na odložených věcech (klenoty, peníze a jiné cennosti).
 16. Host je povinen zacházet šetrně s vybavením pokoje, vnitřních i venkovních prostor. Za škody způsobené na majetku penzionu odpovídá host v plném rozsahu.
 17. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat nezletilé děti bez dozoru dospělé osoby ve všech prostorách penzionu (vnitřní prostory + vnější prostory a zahrada), za jejich bezpečnost zodpovídají rodiče.
 18. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí.
 19. Hosté jsou povinni za sebou zamykat všechny dveře, aby nedošlo k vniknutí cizích osob do penzionu.
 20. Při odchodu z pokoje host uzavře okna, vodovodní kohoutky a zhasne světla, uzamkne apartmán.
 21. V době od 22:00 hod do 6:00 hod je host povinen dodržovat noční klid s ohledem k ostatním ubytovaným hostům.
 22. Při odjezdu je host povinen ubytovateli odevzdat klíče daného apartmánu.
 23. Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení ubytovateli nebo jeho zástupci a uhradit škodu tímto způsobenou. Za ztrátu klíče si ubytovatel vyúčtuje finanční náhradu ve výši 1000.00 Kč.
 24. Ubytovatel nezodpovídá za odcizení, případně za poškození motorových vozidel ponechaných na parkovišti ubytovacího zařízení. Doporučujeme hostům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení auta. Ubytovatel nenese odpovědnost za škody způsobené hostem na parkovišti vůči třetím osobám. Ubytovatel si vyhrazuje právo požadovat a vyúčtovat škodu, jež vznikne na majetku ubytovacího zařízení vozidlem hosta.
 25. Hostům není dovoleno vnášet do pokojů kola, dětské kočárky, dětské vozíky. K uložení těchto věcí slouží kolárna.
 26. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě jeho hrubého porušení má ubytovatel právo okamžitě ukončit pobyt tohoto hosta, případně hostů.
 27. Případné návrhy a další podněty na zlepšení činnosti penzionu ubytovatel přijímá.
 28. Ubytovací řád nabývá účinnosti dne 1. 11. 2023.

 

Penzion Na Fojtství
Veselá 6
Zašová, 756 51
E-mail: penzion-nafojtstvi@peip.cz

Provozovatel:

PEIP LIGHTING s.r.o.
Veselá 111
Zašová, 756 51
IČ: 28643178
DIČ: CZ28643178