Směrnice Penzionu Na Fojtství o zpracovávání osobních údajů hostů

Směrnice Penzionu Na Fojtství o zpracovávání osobních údajů hostů

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s jejich pobytem v našem zařízení.

Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je Penzion Na Fojtství, provozovaný PEIP LIGHTING s.r.o., Veselá 111, Zašová, 756 51, IČ: 28643178, živnostenské oprávnění vydané dne: 2. 9. 2014, firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 36409, adresa provozovny: Veselá 6, Zašová, 756 51

Kontaktní osoba odpovědná za ochranu osobních údajů

Petra Pavelková, email: penzion-nafojtstvi@peip.cz, tel.: + 420 775 223 865.

Práva, povinnosti a mlčenlivost

 1. Penzion Na Fojtství se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
 2. V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je Penzion Na Fojtství povinen zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito údaji pracují zejména:
  1. Recepční Penzion Na Fojtství
  2. Majitel Penzion Na Fojtství
  3. Účetní
 3. Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaných Penzionem Na Fojtství. Penzion Na Fojtství ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům. Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů jsou:
  1. Hotelový systém Previo
  2. Účetní firma

Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji hostů jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi Penzionem Na Fojtství a daným zpracovatelem.

Informace o zákaznících

 1. Penzion Na Fojtství má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje:

Údaje zákonem povinné

V souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů a povinnostmi stanovenými zákonem jsou povinnými údaji pro využití ubytovacích služeb Penzionu Na Fojtství níže uvedené údaje. Tyto údaje splňují výjimku pro zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů.

Cizinec (§ 101 zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky)

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Státní občanství
 • Počátek a konec pobytu
 • Číslo a typ dokladu, případné vízum

Tuzemský host (plnění smlouvy o ubytování podle § 754 - § 759 občanského zákoníku - zákon č. 40/1964 Sb.)

 • Jméno a příjmení
 • Adresa bydliště/zaměstnavatele
 • Číslo občanského průkazu/cestovního dokladu
 • Počátek a konec pobytu

Dle těchto právních předpisů je Penzion Na Fojtství povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let.

 1. Penzion Na Fojtství také zpracovává informace, které jsou nutné pro vytvoření rezervace a následnou komunikaci s objednatelem.

Údaje zákonem nepovinné

Cizinec, tuzemský host

 • E-mail
 • Telefonní číslo
 1. Zákazník má kdykoli právo požádat penzion o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v kartě hosta v hotelovém systému, v domovní knize a evidenční knize, které jsou v tištěné podobě uschovány v uzamčené místnosti. V případě žádosti o výmaz osobních údajů Penzion Na Fojtství smaže kartu hosta a skartuje domovní a evidenční knihu. Výše uvedeným zákonům však Penzion Na Fojtství musí dostát. Vyjmenované osobní údaje (údaje zákonem povinné) mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.

Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů

Penzion na Fojtství se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.

Kamerový systém

Penzion Na Fojtství využívá k prevenci ochrany svých zákazníků, svého a jejich majetku kamerový systém. Penzion Na Fojtství prohlašuje, že se záznamy žádným způsobem nepracuje, neposkytuje je třetím osobám, či subjektům.

 

Ve Veselé, 1. 11. 2023

Penzion Na Fojtství

Veselá 6

Zašová, 756 51

E-mail: penzion-nafojtstvi@peip.cz

 

Provozovatel:

PEIP LIGHTING s.r.o.

Veselá 111

Zašová, 756 51

IČ: 28643178

DIČ: CZ28643178